stovyla

stovyla
stovylà (plg. brus. dial. cтaвiлa) sf. (2) 1. LsB484, M, Š, L, LL168,238, Rtr, Ser, NdŽ, , Kv, Rt, Yl statula: Rytą atsikelia [ponaitis] ir žiūri, kad akmens stovyla iki pusės pavirto žmogum LTR(Lnkv). Ąžuolinis kryžius buvo su stovylė̃lėm Krs. Anos prašo meistro padaryt Pranciškaus stovỹlą Ut. Į vakarus netoli bažnyčios prie medžio buvo pritaisyta velnio stovyla LTR(Jrb). Ta stovyla atrasta paežerėje A1884,27. Atimliojo iš aukso ir sidabro nukaltas stovylas dievaičių M.Valanč.Ln paminklas: Buvo ankstybas miglotas rudens rytas, kada teko man pirmą sykį atsistoti prieš tą stovylą Pt. Vertė su traktoriu tą stovỹlą Knt. 2. G111, Rtr, Ser, NdŽ, Brs, Jdr stotas, sudėjimas, figūra: Aukšta stovylà mano sūnaus J. Graži stovylà to žmogaus, t. y. gražiai stovi, gražus augimas, augumas J. Ne stovỹlos, ne nėko – netikusi merga Krš. Nu stovỹlos nėr didelė Als. Stovylà puiki, bet protas menkas Ms. Arklys negražios stovỹlos, kad knobso galvą nuleidęs J. Prieš mane stovėjo vyras jaunas, linksmo veido, gražios stovylos Žem. Akyse stovėjo palinkusi senuko stovyla LzP. Visi buvo ne teip dideli, kaip augaloti, stovylos stačios ir gašios S.Dauk. 3. pavidalas, išvaizda: Vilkas vėl pasivertė iš arklio į pirmąją stovylą BM399(Slnt). Mokyto[ja]s tur rodbalsių stovylas išrašyti ant smilčių S.Dauk. Tarp stovylos kuokšto medžio ir stovylos jo šaknių yra nekoksai pavėdumas S.Dauk.poza: Tokioje stovyloje (kairiąją koją pakėlusi, vienoje rankoje laikydama iškeltą kaspiną, kitoje – taurę midaus) būdama, [mergaitė] meldės S.Dauk. 4. ppr. pl. G111, Kos243(Vg), Jn(Kv), , Kl, Pln malūno užtvanka: Stovỹlą pakelk, tai eis vanduo J. Užleisk stovylas, tetvinkstie vanduo, jei nori užtvenkti J. Tvanai išnešė stovylas, kur užtura [v]andenį malūne Šts. Reikia pakelti stovylas, pradėsma malti Vkš. | prk.: Ta atidarė stovylàs (juok. pradėjo šlapintis) Žr. 5. NdŽ, Pvn, Brs žr. stovykla 5: Reikėtum padirbinti stovỹlą, tegu vaikas pratinas stovėti Slnt. 6. būklė, padėtis: Žino, kokio[je] stovỹlo[je] aš esmu J. Tanenbergo mūšis nuvertė vokiečių ordeną nuo jo aukštos stovylos ir palaužė jo galybę prš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • stovylas — stovỹlas sm. (2) NdŽ 1. TS1901,4 5, KlbIX53(Skp) žr. stovyla 1: Kieme būdavo kryžius ir stovỹlas Šmn. Švento Roko stovylelis buvo Šts. Garbinamas buvęs [Perkūnas] ant Rudaminos piliakalnio, kur jo akmeninis stovylas stovėjo LTI192. ^ Stovi kap… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parioglinti — pariõglinti menk. 1. intr. nerangiai nueiti: Pastovėjo policininkas, pastovėjo, mato, kad galo nebus, nusispjovė ir parioglino šalin rš. 2. refl. intr. kerėpliškai, ne vietoj atsisėsti: Pasirioglins su kojom vidury gryčios, ir pereit nebėr kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudaužinti — sudaũžinti tr. sudaužyti, sutrupinti: Tą stovylą sudaužino, o jos vietoj savo stovylą parioglino M.Valanč. daužinti; sudaužinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkvarkliuoti — 1. tr. apkabinėti, apkarstyti (kvarklėmis): Stovyla stončkelėmis (kaspinais) apkvarkliuota rš. 2. refl. apiplyšti, apibrigzti: Nevaikščiok apsikvarkliãvęs, susitvarkyk! Rs. kvarkliuoti; apkvarkliuoti; išsikvarkliuoti; pakvarkliuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraukti — atitraukti, ia, ė K, Š, ŠT7,9, NdŽ, DŽ1; LL118,119, M, atatraukti Š; SD1105,209,215, SD209,215,218, attraukti I, GrvT46; Q15, H, H153, R, R4,202, MŽ, MŽ5,268, Sut, N 1. tr. paviršiumi atitempti, atvilkti, atitęsti ligi kur: Atitraukti ratus iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsakyti — 1 atsakyti NdŽ 1. tr. SD214, H156, R, Sut, J, K, Š duoti informaciją į klausimą: Atsakau, atsakymą duomi R54. Ir va ką jis man atsakė paklaustas Blv. Kaip klausia, teip ir atsãko Ds. Klausiau ir jį, bet nieko neatsakė J.Jabl. Kurmonas atsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durklanešys — durklanešỹs sm. durklų nešėjas: Viena Polikleto stovyla vaizduoja durklanešį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galva — galvà sf. (3) 1. kūno dalis: Jis mąstė, galvą rankom pasirėmęs T.Tilv. Kažkas pirštu bakstelėjo Pranui į galvą P.Cvir. Neičiau nei už Levuko... Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą varnos lesa Žem. Visi traukia kepures nuo galvų rš. Galvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karoliai — karõliai (plg. l. korale < lot. corallium) sm. pl. (2) 1. Kos16 papuošalas – ant siūlo suverti gražūs rutuliukai, kabinami ant kaklo: Gintarų karoliai S.Dauk. Tikrieji karõliai (padaryti iš koralų) Dkš. Užė[jo] mada karoliùs nešioti Dkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nepadorus — nepadorùs, ì adj. (4) 1. R382 nepaisantis doros normų, nemoralus; negero elgesio, nemandagus: Ir daug kitų nepadorių žodžių ant jo kalbėjo M.Valanč. Nepadorūs vaizdai rš. Nepadorūs mūsų svotai, prieš mums, prieš mums su kepurėms stovi JV528.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”